Các mốc thời gian quan trọng

1. Nộp tóm tắt trước: 15/04/2018

2. Nộp toàn văn trước: 15/07/2018

3. Thông báo chấp nhận: 25/07/2018

4. Tổ chức hội thảo: 06 - 08/08/2018

Comments