Thể lệ viết bài và gửi bài

Thể lệ viết bài và gửi bài

Bài gửi hội thảo có thể viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh (toàn văn bài báo dài không quá 6 trang) là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác và được trình bày theo mẫu.

Thông báo mời gửi bài xem chi tiết tại: thông báo số 1

  Gửi bài:

  - Bài đăng cần ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức vụ, cơ quan công tác, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.
  - Bài đăng theo đúng mẫu xin gửi qua form: https://goo.gl/forms/QjsV063RjRbSJ6Jd2

   Download mẫu viết bài theo link sau: 

    Comments